โครงการพระราชดำริ ฝนหลวงให้ปวงประชา

จากพระราชดำรัสที่ทรงตรัสว่า "ฝนนี้ทำสำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชน ไม่ใช้ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัว" คืออีกหนึ่งความจากน้ำพระราชหฤทัย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีต่อประชาชน แล้วด้วยเหตุใดเล่าที่เราจะไม่รักท่าน

พระปรีชาสามารถด้านกีฬาของในหลวง

กีฬาเรือใบ นับเป็นอีก 1 ชนิดกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรด และพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก ซึ่งพระองค์เคยชนะเลิศในกีฬาแหลมทองหรือกีฬาซีเกมส์ในปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ.2510

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีแก้ทุกข์ระดับโลก

"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ปรัชญาแก้ทุกข์ที่เกิดจากการมองเห็นความจริงอย่างกระจ่างของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และเป็นแนวทางพระราชทานเพื่อกู้วิกฤติ ที่แม้แต่นักเศรษฐศาสตร์เอกทั่วโลกก็ยังต้องยอมรับ